Condensed Matter Seminar: Oleg Tchernyshyov

Speaker

Oleg Tchernyshyov, Johns Hopkins University

Date Fri, 04/13/2018
Location

ESB 190

Time 1:00 pm
Sponsor

Physics - Condensed Matter

Event Type Seminar/Symposium